کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع شیمی - مهندسی شیمی - نفت

  1. راهنمای مبانی شیمی تجزیه ۱
  2. شیمی فیزیک جلد اول ترمودینامیک
  3. شیمی آلی جلد دوم
  4. Thermodynamics
  5. شیمی C1 و تبدیل گازهای طبیعی
  6. Physical Chemistry
  7. The Properties of Petroleum Fluids
  8. Modern Food and Food Products Industries